Директният достъп е не само „по-лесен за пациента, но и редица проучвания показват, че в подходящи случаи, позволявайки пряк достъп до физикална терапия, може да се намалят разходите за здравеопазване, да се намалят изискванията за диагностика и да се осигури по-бързо разрешаване на симптомите на пациента.“
„Пациентите съобщават за по-високо ниво на удовлетвореност, когато са получавали физикална терапия чрез директен достъп, в сравнение на препращане чрез направление от лекар”.
„Пациентите, които получават физиотерапия чрез директен достъп спрямо направление, са имали по-добри резултати по време на изписване.“
В същото проучване се отбелязва и „намаляване на разходите в групата с директен достъп… вероятно поради изключването на процедури като образна диагностика, намаляване броя посещения за физиотерапия и предписаните медикаменти“.
https://www.physiospot.com/sponsors/5-surprising-truths-about-physical-therapy-direct-access/

В заключение, този систематичен преглед показа, че директния достъп до физиотерапията е приложим, като се има предвид клиничното и икономическото въздействие.

Piscitelli, D., Furmanek, M., Meroni, R., De Caro, W., & Pellicciari, L. (2018). Direct access in physical therapy: a systematic review. La Clinica Terapeutica, 169(5), e249 – e260.

… Способността на физиотерапевта да се справя ефективно и безопасно с прости периферни мускулно-скелетни увреждания в спешното отделение, значително намалява продължителността на престоя, времетраенето на лечебния процес.
Около 69% от 106-те страни членуващи в СКФТ (WCPT), които са участвали в проучването през 2013 г., потвърдиха, че понастоящем има курсове за квалификация, предназначени да предоставят на физиотерапевтите необходимите инструменти за оценка на автономната практика в перспектива за самостоятелно насочване на пациентите; препоръчително е тези курсове да бъдат насърчавани и прилагани от университетите, както на ниво бакалавърска, така и на магистърска степен.
От икономическа гледна точка директния достъп е по-евтин от направлнията за различните „заинтересовани страни“, участващи в терапията и превенцията на мускулно-скелетните заболявания.
Директния достъп е по-ефективен от посещение при лекар-специалист, тъй като пациентите, които се самонасочват, се нуждаят от по-малко посещения и аналгетични лекарства и са с по-голямо удовлетворение от проведения терапевтичен процес. Що се отнася до ефективността на разходите, директния достъп изисква по-малко преки и непреки разходи в сравнение с посочения подход на направленията. И накрая, директния достъп е достатъчно безопасен, с тази разлика, че провокира доста по-активно отношение от страна на пациента, което води до и по-голямо съответствие с терапевтичните програми и по-добри резултати от лечението.

Piano, L., Maselli, F., Viceconti, A., Gianola, S., & Ciuro, A. (2017). Direct access to physical therapy for the patient with musculoskeletal disorders, a literature review. Journal of physical therapy science, 29(8), 1463–1471. doi:10.1589/jpts.29.1463

Световната конфедерация за физикална терапия (WCPT) застъпва тезата, че директния достъп до физикална терапия и самонасочване на пациента/клиента, ще позволи на потребителите на услуги да посрещнат адекватно целите поставени пред физикалната терапия. Професионалното начално обучение по физикална терапия подготвя физиотерапевтите да бъдат автономни практикуващи и лица за първи контакт с пациента. Физиотерапевтите могат да изследват, оценяват, диагностицират, прогнозират, лекуват, определят резултатите и изписват пациенти/клиенти след завършване на терапевтичния процес,  без да се налага препращане от друг медицински специалист или трета страна. Освен това, WCPT се застъпва за развитието на физиотерапевтичните услуги и успешните модели за тяхното предоставяне, което ще се осъществи чрез директния достъп към физиотерапевта.
https://www.wcpt.org/policy/ps-direct-access

Физиотерапевтите действат като независими практикуващи, както и като членове на здравния екип, и подлежат на етичните принципи на WCPT и етичните кодекси и най-добрите практики в страната, в която практикуват. Физиотерапевтите са в състояние да действат като първи контакт, а пациентите/клиентите могат да се възползат директно от  услугите им без препращане от друг здравен специалист.
Услугите, предоставяни от физиотерапевтите, включват промоция на здравето, превенция, преглед, оценка, интервенция, лечение и оценка на резултатите.
Действията на отделните физиотерапевти са тяхна собствена отговорност и техните професионални решения не могат да бъдат контролирани или компрометирани от работодатели, членове на други професии или други лица.
https://www.wcpt.org/policy/ps-autonomy

    Споделяне:

    Коментари